2 มิถุนายน 2562 สทนช.เตรียมแผนรับมือน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้ให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190602110851193

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่าสทนช. ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปีนี้ต่อเนื่อง ด้วยการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม แนวทาง เงื่อนไข การแจ้งเตือน โดยเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานด้านน้ำของประเทศร่วมกัน และกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตามระดับความรุนแรง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีพายุก่อตัวและคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย หรือความกดอากาศต่ำพาดผ่าน มีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมหลายจังหวัด คิดเป็นปริมาณฝนสะสม 3 วัน มากกว่า 200 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำในลำน้ำมากกว่าร้อยละ 60 ของความจุลำน้ำ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมากกว่าร้อยละ 60 และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง หรือสูงกว่าเส้นควบคุม โดยศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติจะเริ่มปฏิบัติงานทันทีประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสียหาย ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่าสทนช. และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพกลไก 4 ด้านรับมือสาธารณภัยจากวิกฤติน้ำตามหลักสากลการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คือ ด้านป้องกัน และลดผลกระทบ การบริหารจัดการ และจัดสรรน้ำตามเกณฑ์อย่างเหมาะสมในภาวะปกติ ด้านเตรียมความพร้อม การกำหนดเขตภาวะน้ำแล้งล่วงหน้าและแผนเตรียมกรณีน้ำท่วมฉุกเฉิน ด้านรับมือหรือเผชิญเหตุ การประกาศเขตภาวะน้ำแล้งอย่างรุนแรง และมาตรการการผันน้ำข้ามลุ่มเพื่อบรรเทาภาวะน้ำแล้ง และสุดท้ายด้านฟื้นฟูเยียวยา ชดเชยเยียวยา รวบรวมข้อมูลความเสียหาย พื้นที่วิกฤติน้ำ วางแผนการป้องกันและแก้ไขระยะยาว